حداقل درصد قبولی مورد نیاز علوم آزمایشگاه دانشگاه روزانه

حداقل درصد قبولی مورد نیاز علوم آزمایشگاه دانشگاه روزانه

توضحاتی در مورد آخرین رتبه و حداقل درصد قبولی علوم آزمایشگاه دانشگاه روزانه

ضروری است داوطلبان پس از اعلام نتایج کنکور سراسری اقذام به فرایند مربوط به انتخاب رشته کنکور سراسری نمایند.

انتخاب رشته یکی از حساس ترین مراحل کنکور می باشد.

داوطلبان کنکور سراسری 98 هم می توانند از این کارنامه ها استفاده کنند.

رتبه کشوری رتبه در سهمیه محل سکونت (شهر) دانشگاه ادبیات فارسی عربی معارف زبان زمین شناسی ریاضیات زیست شناسی فیزیک شیمی
16456 4254 تهرانسر علوم پزشکی قم 70 50 50 70 10 60 20 60 50
12423 3299 شیراز علوم پزشکی  شیراز 70 50 60 60 10 50 60 30 40
11926 3173 مشهد علوم پزشکی مشهد 60 60 70 40 10 60 50 60 40
23325 5849 تهران علوم پزشکی اراک 60 40 30 20 10 50 50 50 30
8539 2342 تهران علوم پزشکی تهران 70 50 60 60 10 40 60 50 60
11045 2972 تبریز علوم پزشکی تبریز نیمه اول 60 70 50 30 10 70 50 60 50
15381 4001 تبریز علوم پزشکی تبریز نیمه دوم 60 50 60 60 10 50 60 20 30
6204 1785 اصفهان علوم پزشکی اهواز 80 50 70 70 40 40 40 40 30
19948 5029 تهران علوم پزشکی ساری 70 50 50 40 10 60 50 30 30
17860 4626 تهران علوم پزشکی بابل 40 70 40 60 10 60 50 30 40
320141 7833 شیراز علوم پزشکی جهرم
15184 3957 اصفهان علوم پزشکی گرگان 60 50 50 70 10 50 50 60 30
26710 6627 مشهد علوم پزشکی گناباد 50 50 40 60 10 40 40 20 50
9025 2516 تهران علوم پزشکی شهید بهشتی تهران 80 20 60 20 10 60 50 40 60
21987 5578 تهران علوم پزشکی همدان 50 50 70 90 10 30 40 30 30
19415 4973 تهران علوم پزشکی کرمان 60 60 70 50 10 50 30 10 60
10343 2793 تهران علوم پزشکی ایران 70 60 50 30 10 40 50 30 70
12047 3204 تهران علوم پزشکی  البرز 50 40 60 10 10 40 60 50 40
24510 6138 تبریز علوم پزشکی اردبیل
12985 3420 اصفهان علوم پزشکی اصفهان 70 50 80 60 10 20 60 30 40
15184 3957 مشهد علوم پزشکی شاهرود 60 70 60 50 10 60 40 40 40
17953 4654 مشهد علوم پزشکی بیرجند 50 30 60 50 10 50 50 30 50
17860 4626 اصفهان علوم پزشکی کاشان 70 60 80 70 10 20 40 30 50
28801 7093 شیراز علوم پزشکی شیراز 60 40 40 30 10 30 50 30 30
29239 7202 مشهد علوم پزشکی سبزوار 40 40 40 30 10 60 50 30 30
17761 4601 تبریز علوم پزشکی ارومیه 40 40 60 60 10 40 60 40 40
20360 5193 شیراز علوم پزشکی فسا 50 50 40 50 10 40 40 60 40
19666 5033 تهران علوم پزشکی سمنان 70 50 80 20 10 40 50 10 20
13385 3512 مشهد علوم پزشکی بجنورد 60 50 80 80 10 50 50 30 50
14728 3842 اصفهان علوم پزشکی یزد 70 50 40 50 10 60 50 40 40
14427 3761 شیراز علوم پزشکی شیراز (داراب) 30 30 40 30 40 40 60 20 30
14674 3829 اصفهان علوم پزشکی  شهرکرد
27906 6882 شیراز علوم پزشکی بندرعباس 40 20 50 10 10 50 50 30 40
40173 9570 گچساران علوم پزشکی یاسوج 40 10 50 10 10 20 40 30 40
33226 8081 تبریز علوم پزشکی سراب 60 50 60 50 10 30 30 30 30
22245 5627 تهران علوم پزشکی ساری (پیراپزشکی امل) 70 60 50 60 10 30 60 10 20
29944 7365 تبریز علوم پزشکی مراغه 50 20 50 70 10 30 40 20 40
27004 6690 مشهد علوم پزشکی تربت حیدریه 70 40 70 10 10 50 40 20 30
32718 7973 شیراز علوم پزشکی گراش
30391 7475 اسلام شهر علوم پزشکی خمین 10 50 10 60 10 10 60 60 40
38723 15414 تهران علوم پزشکی خرم آباد نیمه دوم 50 10 70 40 10 40 40 20 30
35973 8673 شیراز علوم پزشکی زابل 70 40 80 70 10 10 20 20 20
رتبه کشوری رتبه در سهمیه محل سکونت (شهر) دانشگاه ادبیات فارسی عربی معارف زبان زمین شناسی ریاضیات زیست شناسی فیزیک شیمی
30625 12271 قم علوم پزشکی قم 80 70 50 50 10 40 50 30 50
15781 6543 استهبان علوم پزشکی شیراز 50 10 40 40 10 40 60 30 60
11419 4762 تربت حیدریه علوم پزشکی مشهد 50 30 40 30 10 70 50 60 60
35484 14218 ساوه علوم پزشکی اراک نیمه اول 50 40 50 10 10 40 40 10 40
45648 18029 بندرانزلی علوم پزشکی اراک نیمه دوم 40 30 50 30 10 40 40 20 20
8886 3690 کرج علوم پزشکی تهران 60 50 50 40 10 70 60 40 60
15203 6275 جلفا علوم پزشکی تبریز نیمه اول 80 60 80 10 10 60 40 40 40
16216 6663 مراغه علوم پزشکی تبریز  نیمه دوم 60 30 30 50 10 70 60 50 30
23870 9601 اهواز علوم پزشکی اهواز
22568 9120 قائم شهر علوم پزشکی  ساری 70 40 50 70 40 50 50 40 40
21741 8788 رشت علوم پزشکی رشت 70 50 30 70 10 50 40 30 40
21951 8878 بابل علوم پزشکی بابل 60 50 50 20 10 30 60 30 30
21163 8577 آباده علوم پزشکی جهرم 30 50 40 20 10 30 60 20 20
28982 11642 گرگان علوم پزشکی گرگان 70 40 70 20 30 50 60 20 40
33456 13427 گرگان علوم پزشکی گناباد 30 30 30 90 1- 20 40 20 40
10638 4416 کرج علوم پزشکی شهید بهشتی تهران 50 20 50 10 10 50 60 50 70
29120 11696 بوشهر علوم پزشکی بوشهر 60 50 50 40 10 40 50 10 40
38688 15400 همدان علوم پزشکی همدان 30 40 30 10 10 40 30 40 40
24929 10017 زنجان

علوم پزشکی زنجان

70 70 60 50 10 70 50 50 50
23353 9409 کرمان علوم پزشکی کرمان 50 50 30 30 10 20 60 30 50
11243 4685 کرج علوم پزشکی ایران 50 70 40 90 10 70 50 30 50
15149 6257 کرج علوم پزشکی البرز 60 50 50 80 10 30 50 30 50
40139 15928 ورامین علوم پزشکی اردبیل 50 40 40 30 10 40 30 20 30
15082 6230 شهرضا علوم پزشکی اصفهان 50 30 50 40 10 50 50 40 50
50712 19993 سمنان علوم پزشکی شاهرود 50 30 20 70 10 40 10 30 20
20148 8187 کاشمر علوم پزشکی بیرجند 60 50 50 30 10 70 60 50 40
22316 9021 گلپایگان علوم پزشکی کاشان 40 30 50 50 10 60 50 40 40
34745 13921 آباده علوم پزشکی شیراز 50 50 40 40 10 30 30 40 30
29383 11797 بجنورد علوم پزشکی سبزوار 60 60 70 30 40 40 50 10 30
21095 8549 ارومیه علوم پزشکی ارومیه
26632 1074 آباده علوم پزشکی فسا
44979 17754 سمنان علوم پزشکی سمنان 30 40 20 10 10 40 50 20 20
27542 11070 کاشمر علوم پزشکی بجنورد
21893 8853 کرمان علوم پزشکی یزد 40 50 50 30 10 60 60 30 40
34401 13792 نورآباد ممسنی علوم پزشکی شیراز 30 80 50 40 10 50 40 20 50
34582 13855 بروجن علوم پزشکی شهرکرد 60 60 40 40 10 40 20 20 30
33175 13319 داراب علوم پزشکی ایلام 40 50 50 20 10 50 30 20 40
32686 13120 کرمانشاه علوم پزشکی کرمانشاه 60 40 60 50 10 50 30 20 30
25208 10130 فولاد شهر علوم پزشکی بندرعباس 50 10 50 10 10 40 50 50 40
21460 8683 نورآباد ممسنی علوم پزشکی یاسوج 40 40 70 10 10 30 50 30 50
25523 5920 قزوین علوم پزشکی قزوین 40 40 30 60 10 30 50 30 40
31012 12427 میبد علوم پزشکی رفسنجان 60 50 40 40 10 40 40 30 20
35152 14091 مرند

دانشکده علوم پزشکی سراب

37184 14829 سنندج علوم پزشکی سنندج 40 20 70 10 10 80 50 30 40
30228 12106 قائم شهر علوم پزشکی ساری (پیراپزشکی آمل ) 50 30 30 80 10 40 40 40 30
32686 13120 اهواز علوم پزشکی  دزفول 40 40 40 10 10 50 40 40 30
28506 11452 مراغه علوم پزشکی مراغه 30 50 50 30 10 60 50 20 30
29090 11684 نیشابور علوم پزشکی تربت حیدریه 40 40 50 20 10 50 40 30 40
22444 9073 زاهدان علوم پزشکی زاهدان 50 50 60 40 10 30 50 20 40
32912 13209 سعادت شهر علوم پزشکی گراش 50 40 50 10 10 50 50 40 10
37032 14779 بهبهان دانشکده علوم پزشکی آبادان
64167 25176 مامونیه /زرندیه علوم پزشکی خمین 30 40 40 30 10 30 20 10 40
44570 17590 کرمان علوم پزشکی بم 50 30 60 60 10 40 40 30 20
38723 15414 خرم آباد علوم پزشکی خرم آباد نیمه اول 50 30 30 30 10 10 40 20 40
42817 16946 خرم آباد علوم پزشکی خرم آباد نیمه دوم 40 20 30 10 10 40 30 20 40
50513 19920 بندرعباس علوم پزشکی سیرجان
34614 13868 اقلید علوم پزشکی زابل 50 20 60 40 10 10 50 20 50

نظر خودتان را ارسال کنید


خرید لوازم ارایش خرید دوربین عکاسی خرید دوربین خرید لنز عکاسی خرید شارژر دوربین عکاسی خرید باطری دوربین عکاسی خرید کیف دوربین عکاسی خرید رم دوربین عکاسی